Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 

 

Νόμος 4563/2018
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 169 – 20.09.2018 στις 20.09.2018 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

ΥΠΥΜΕ Α3-ΟΙΚ.70367/6709/17-9-18

Δημοσιεύθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:Ψ5ΑΖ465ΧΘΞ-ΒΑ5) στις 17.09.2018 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

 

ΥΠΥΜΕ Α/53409/2551/18

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 4065 – 17.09.2018 στις 17.09.2018 

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ε.Δ.Χ.) ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ε.Ι.Χ.), ΜΕ ΟΔΗΓΟ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Η ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν. 4530/2018 (Α’ 59) ΦΟΡΕΑ.

 

ΥΠΥΜΕ ΦΒ1-Α/53903/603/12-9-18

Δημοσιεύθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:ΨΧΗΑ465ΧΘΞ-Α1Τ) στις 12.09.2018 

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 69, 70 ΤΟΥ Ν. 4530/18 (Α 59) ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Β ΚΑΙ Γ ΤΟΥ Ν. 4439/16 (Α 222) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.67566/10-9-18

Δημοσιεύθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:73Ζ1465ΦΥΟ-Ξ70) στις 10.09.2018 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥΣ, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ – ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

 

Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/…. / 422670/17340/2220/446/18

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 3727 – 31.08.2018 στις 31.08.2018

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/408113/21902/2725/603/17 (ΦΕΚ-3568 Β) Κ.Υ.Α. ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 56Β ΤΟΥ Ν. 2725/99 «ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» (Α 121), ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 4479/17 (Α 94)

 

Π.Δ. 86/2018

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 159 – 29.08.2018 στις 29.08.2018 

ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΤΟΥ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 

Π.Δ. 82/2018

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 152 – 21.08.2018 στις 21.08.2018 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 307/86 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ» (135 Α) ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ, ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2017/164/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΥΠΕΕ 143542/2086/18

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 3416 – 10.08.2018 στις 10.08.2018

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2018-2019

 

Π.Δ. 72/2018

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 141 – 02.08.2018 στις 02.08.2018

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ)

 

Κ.Υ.Α. Γ6/57084/1981/18

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 3135 – 31.07.2018 στις 31.07.2018 

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ.

 

Ν. 4557/2018

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 139 – 30.07.2018 στις 30.07.2018 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2015/849/ΕΕ) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Ν. 4555/2018

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 133 – 19.07.2018 στις 19.07.2018 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΟΤΑ [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΔΣΑ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ, ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Ν. 4554/2018

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 130 – 18.07.2018 στις 18.07.2018 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Υ. Α. οικ Α-35509/1736/ΦΕΚ Β 2749/10.7.2018

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 2749- 10.07.2018 στις 10.07.2018

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν. 4530/2018 (Α’ 59) ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ε.Δ.Χ.) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.

 

Ν. 4531/2018 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 62 – 05.04.2018 στις 05.04.2018 
Ι) ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, II) ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ 2005/214/ΔΕΥ ΑΠΟΨΑΣΗΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ 2009/299/ΔΕΥ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΙΝΩΝ ΚΑΙ III) ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Ν. 4530/2018 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 59 – 30.03.2018 στις 30.03.2018 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Ν. 4512/2018 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5 – 17.01.2018 στις 17.01.2018 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Scroll Up