Αστυνομική Προανάκριση MobileApp

MobileApp

Οι νέες κοινωνικές, τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις τροποποιούν τις ήδη υπάρχουσες και δημιουργούν νέες μορφές εγκλήματος. Ως εκ τούτου, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη αλλαγής της οπτικής, με την οποία προσεγγίζουμε όλα τα ζητήματα, ώστε να είμαστε περισσότερο αποτελεσματικοί στην εκτέλεση των καθηκόντων μας.

Σε μια  εποχή  που  όλα δοκιμάζονται και αμφισβητούνται, εμείς ως επαγγελματίες Αστυνομικοί καλούμαστε να εκτελέσουμε τα καθήκοντά   μας και να εφαρμόσουμε τον νόμο μέσα σε πληθώρα νομοθετημάτων αλλά και των συνεχών τροποποιήσεών τους και απέναντι σε μια εγκληματικότητα που συνεχώς μεταλλάσσεται προς τις πιο βίαιες μορφές της.

Η πολυετής μάχιμη εμπειρία μου,  η ενασχόλησή μου με τα εκπαιδευτικά δρώμενα, η συγγραφική μου δραστηριότητα πλέον των είκοσι ετών καθώς και η συνεχής επαφή με τους συναδέλφους μου (ανακριτικούς και μη), μου έδωσαν την δυνατότητα να κατανοήσω σε βάθος την ανάγκη συγκρότησης ομάδας εργασίας με σκοπό τη συλλογή των πληροφοριών, την έρευνα και την αξιολόγηση όλου του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου, χρησιμοποιώντας ως πηγή τράπεζες νομικών πληροφοριών, προκειμένου στη συνέχεια να κωδικοποιεί  αυτές  και να προσφέρει στους συναδέλφους την πρακτική γνώση που απαιτείται για τον χειρισμό πραγματικών καταστάσεων  που καμιά στείρα  θεωρία  δεν μπορεί να εξασφαλίσει.

Ως εκ τούτου, αποφασίσαμε να κωδικοποιήσουμε το βιβλίο της Αστυνομικής Προανάκρισης, ώστε να μπορέσουμε να συμβαδίζουμε με τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και ο Συνάδελφος να είναι διαρκώς ενημερωμένος, προκειμένου να επιτελεί απρόσκοπτα το λειτούργημά του.

Δείτε εδώ τα περιεχόμενα της εφαρμογής