ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑ (1)