ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΝΕΥΡΕΣΕΩΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ & ΤΙΜΑΛΦΩΝ