Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 

2019

**ΥΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ**

Π.Δ. 27/19 (ΦΕΚ-46 Α/12-3-19) : 

Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού

 

ΥΠΥΜΕ Α3/ΟΙΚ.19023/2039/7-3-19 : 

Διενέργεια θεωρητικών εξετάσεων και δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών μετά τη δημοσίευση του ν. 4599/19 (Α 40)

 

ΦΕΚ-778 Β/6-3-19 :

ΡΑΕ 88/2019/19 : Αντικατάσταση του εκκαθαριστή αποδοχών, του ταμειακού υπολόγου και του διαχειριστή πάγιας προκαταβολής.
K.Y.A. 1840/31408/19 : Αναπροσαρμογή του ύψους των επιβαλλόμενων προστίμων για παραβάσεις του ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Α’8).

 

ΥΠΥΜΕ Α3/ΟΙΚ.18079/1976/5-3-19 : 

Δημοσίευση του ν. 4599/19 “Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες δαιτάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις”

 N. 4599/19 (ΦΕΚ-40 Β/4-3-19) : 

Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις

ΥΠΥΜΕ 7135/81/19 (ΦΕΚ-714 Β/1-3-19) :

Καθορισμός όρων και προυποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση ψηφιακού Μητρώου των λειτουργούντων “Πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων, των στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων, καθώς και των παντός είδους πρατηρίων παροχής καυσίμων δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης¨και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας

 

Νόμος 4596/2019
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 32 – 26.02.2019 στις 26.02.2019 

ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 16 ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ, II) ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2016/343 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 9ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016, III) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3251/2004 ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ 2002/584/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ 2009/299/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009, IV) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2017/1939 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 12ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ, V) ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, VI) ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Δημοσιεύθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 6ΖΟ346ΜΚ6Π-ΙΙ1) στις 13.02.2019

Ανασυγκρότηση του Συμβουλίου Κρίσης Αντιστρατήγων Αστυνομίας

 

Π.Δ. 7/2019

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 7 – 18.01.2019 στις 18.01.2019 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

 

2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΥΜΕ Α3/86267/8182/14-11-18

Δημοσιεύθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: Ω187465ΧΘΞ-ΓΚ) στις 14.11.2018 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΤΟΥ Ν. 4530/18 (ΦΕΚ-59 Α)

 

Νόμος 4571/2018

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 186 – 30.10.2018 στις 30.10.2018

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Π.Δ. 98/2018

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 184 – 30.10.2018 στις 30.10.2018

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

 

Υ.Α. ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ2Γ/ΓΠ/76110/18

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 4695-19.10.2018 στις 19.10.2018

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ Η ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΘΕ ΕΝ ΖΩΗ ΑΤΟΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΘ 176169/Θ1/19-10-18 

Δημοσιεύθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΩΑ3Υ4653ΠΣ-8Β3) στις 19.10.2018 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΛΑΤΡΕΙΑΣ, ΠΡΟ ΤΟΥ 1955 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ, ΤΥΠΙΚΗΣ Η ΑΤΥΠΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΘΡΗΣΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΛΗΝ ΑΥΤΩΝ, ΤΩΝ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 3Σ ΚΛΙΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ)

 

K.Y.A. A/50427/2440/2018

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 4535-17.10.2018 στις 17.10.2018

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΙΧ) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 1 ΤΗΣ ΥΠΟΠΑΡ. Η2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΟΥ Ν.4093/12 (Α 222), ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ

 

Υ.Α. ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461/2018

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 4520-16.10.2018 στις 16.10.2018

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (ΕΕΔΜΚ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΗ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΤΟΥ Ν. 4495/2017.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/Δ/1144720/ΕΞ2018/18

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 4513-15.10.2018 στις 15.10.2018

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΖΩΝΩΝ

 

Νόμος 4569/2018 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 179 – 11.10.2018 στις 11.10.2018

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Ι) ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ ΤΙΤΛΩΝ, II) ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2016/2258 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ III) ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Νόμος 4568/2018

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 178 – 11.10.2018 στις 11.10.2018

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΘΕΜΑΤΑ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΑΣΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

 

K.Y.A. ΥΠΠΟΑ/……/453/2018

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 4476-09.10.2018 στις 09.10.2018

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΤΙΜΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 37 ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Ν. 4549/18 (Α 105)

 

Ν. 4566/2018

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 175 – 08.10.2018 στις 08.10.2018 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2015/637/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 (EEL 106/24.4.2015) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2070.0/73832/8-10-18

Δημοσιεύθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 73ΣΒ4653ΠΩ-7ΜΛ) στις 18.10.2018 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ

 

Κ.Υ.Α. 103057/1342/Φ15/2018

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 4426/05.10.2018 στις 05.10.2018

 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 51483/3700/Φ.15/2018 (Β 1692) Κ.Υ.Α. “ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ”

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ 18984/2018

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 4427/5-10-18  στις 05/10/2018

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

 

Υ.Α. ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2222.1-1.2/66137/18

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 4382-02-10-18 στις 04/10/2018

ΚΥΡΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ “ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΕΝ ΘΑΛΑΣΣΗ, 1974” (SOLAS) , ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΤΗΝ 20 ΜΑΙΟΥ 2005 ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ MSC.194(80)/20-5-05ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (MSC)  ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (ΙΜΟ)

 

Υ.Α. ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2222.1-1.2/66128/18

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 4380-02-10-18 στις 04/10/2018

 ΚΥΡΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ “ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΕΝ ΘΑΛΑΣΣΗ, 1974” (SOLAS) , ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΤΗΝ 8Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ MSC.216(82)/8-12-06 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (MSC)  ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (ΙΜΟ)

 

Κ.Υ.Α. 31399/2018

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 4366-01.10.2018  στις 01.10.2018

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 30825/4.6.2014 (1528 Β΄) ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4251/2014» ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ.

 

Y.A. ΔΧΠ 0002666 ΕΞ 2018/Χ.Π. 1670 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 4315-27.09.2018 στις 28.09.2018

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

 

Κ.Υ.Α. 50025/2018

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 4217 Β-26.09.2018 στις 26.09.2018

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

 

Π. Δ. 91/2018

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 171 – 24.09.2018 στις 26.09.2018 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

 

Υ.Α. 56261/18

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 4189 -24.09.2018 στις 24.9.2018

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ – ΚΑΝΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΣΙΓΑΡΕΤΩΝ

 

Υ.Α. Α3/64720/6117/18

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 4158 -21.09.2018 στις 21.9.2018

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 50984/7947/13 (Β 3056) Υ.Α. “ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ”

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Γ/1138995/ΕΞ2018/20-9-18

Δημοσιεύθηκε στο ΑΔΑ: 7ΔΟΧ46ΜΠ3Ζ-Ν4Θ στις 20/09/2018

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΓΠ/Δ2Β/ΟΙΚ.39190/22-5-18 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ “ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 4419/16 (ΦΕΚ-174 Α/2016) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΠΩΛΗΣΗ, ΠΡΟΒΟΛΗ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

 

Κ.Υ.Α. Δ.Ο.Υ/ οικ-4836/Φ.911

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 4179 – 17.09.2018 στις 21.09.2018 

ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ(ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ) ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019

 

Ν. 4563/2018

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 169 – 20.09.2018 στις 20.09.2018

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

ΥΠΥΜΕ Α3-ΟΙΚ.70367/6709/17-9-18

Δημοσιεύθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:Ψ5ΑΖ465ΧΘΞ-ΒΑ5) στις 17.09.2018 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

 

ΥΠΥΜΕ Α/53409/2551/18

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 4065 – 17.09.2018 στις 17.09.2018 

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ε.Δ.Χ.) ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ε.Ι.Χ.), ΜΕ ΟΔΗΓΟ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Η ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν. 4530/2018 (Α’ 59) ΦΟΡΕΑ.

 

ΥΠΥΜΕ ΦΒ1-Α/53903/603/12-9-18

Δημοσιεύθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:ΨΧΗΑ465ΧΘΞ-Α1Τ) στις 12.09.2018 

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 69, 70 ΤΟΥ Ν. 4530/18 (Α 59) ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Β ΚΑΙ Γ ΤΟΥ Ν. 4439/16 (Α 222) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.67566/10-9-18

Δημοσιεύθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:73Ζ1465ΦΥΟ-Ξ70) στις 10.09.2018 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥΣ, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ – ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

 

Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/…. / 422670/17340/2220/446/18

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 3727 – 31.08.2018 στις 31.08.2018

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/408113/21902/2725/603/17 (ΦΕΚ-3568 Β) Κ.Υ.Α. ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 56Β ΤΟΥ Ν. 2725/99 “ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ” (Α 121), ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 4479/17 (Α 94)

 

Π.Δ. 86/2018

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 159 – 29.08.2018 στις 29.08.2018 

ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 

Π.Δ. 82/2018

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 152 – 21.08.2018 στις 21.08.2018 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 307/86 “ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ” (135 Α) ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ, ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2017/164/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΥΠΕΕ 143542/2086/18

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 3416 – 10.08.2018 στις 10.08.2018

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2018-2019

 

Π.Δ. 72/2018

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 141 – 02.08.2018 στις 02.08.2018

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ)

 

Κ.Υ.Α. Γ6/57084/1981/18

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 3135 – 31.07.2018 στις 31.07.2018 

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ.

 

Ν. 4557/2018

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 139 – 30.07.2018 στις 30.07.2018 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2015/849/ΕΕ) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Ν. 4555/2018

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 133 – 19.07.2018 στις 19.07.2018 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΟΤΑ [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”] – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΔΣΑ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ, ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Ν. 4554/2018

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 130 – 18.07.2018 στις 18.07.2018 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Υ. Α. οικ Α-35509/1736/ΦΕΚ Β 2749/10.7.2018

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 2749- 10.07.2018 στις 10.07.2018

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν. 4530/2018 (Α’ 59) ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ε.Δ.Χ.) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.

 

Ν. 4531/2018 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 62 – 05.04.2018 στις 05.04.2018 
Ι) ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, II) ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ 2005/214/ΔΕΥ ΑΠΟΨΑΣΗΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ 2009/299/ΔΕΥ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΙΝΩΝ ΚΑΙ III) ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Ν. 4530/2018 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 59 – 30.03.2018 στις 30.03.2018 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Ν. 4512/2018 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5 – 17.01.2018 στις 17.01.2018 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ