ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Πυροσβεστική Διάταξη 19/2020,Διοικητικά Πρόστιμα

Πυροσβεστική Διάταξη 14/2014 (Β΄ 2434) – οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού των επιχειρήσεων – εγκαταστάσεων σε θέματα πυροπροστασίας

Πυροσβεστική Διάταξη 15/2014(Β΄ 3149) – προδιαγραφές μελέτης σχεδίασης και εγκατάστασης των φορητών, μόνιμων και λοιπών προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας

Πυροσβεστική Διάταξη 3/2015 (Β΄ 529) -πυροπροστασία υφιστάμενων χώρων συνάθροισης κοινού

Πυροσβεστική Διάταξη 16/2015 (Β΄ 2326) -πυροπροστασία υφιστάμενων εκπαιδευτηρίων

Πυροσβεστική Διάταξη 17/2016 (Β΄ 388) -πυροπροστασία υφιστάμενων γραφείων

Πυροσβεστική Διάταξη 8/2016 (Β΄165/2017) -πυροπροστασία υφιστάμενων εμπορικών καταστημάτων

Πυροσβεστική Διάταξη 6/2018 (Β΄ 1576) -πυροπροστασία υφιστάμενων εμπορικών αποθηκών

Π.Δ. 41/2018 (Α΄ 80) – Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων

Κ.Υ.Α. 136860/1673/Φ15/2018 (Β΄ 6210) – πυροπροστασία εγκαταστάσεων μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων

Πυροσβεστική Διάταξη 18/2019 (Β΄1514) πυροπροστασία υφιστάμενων μονάδων υγείας και κοινωνικής πρόνοιας