ΥΠΟΔ -1 ΛΗΨΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ