ΥΠΟΔ -5 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΆΚΩΝ