ΥΠΟΔ -7 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΥΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΆΚΩΝ