ΥΠ. Δ-2α ΈΚΘΕΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΕΓΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΥΤΗΣ