Φ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ-ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ