Φ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΟΤ/ΤΑΣ – ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΕΓΓΥΗΣΗΣ