Φ. ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΩΝ