Χ – EKΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ-ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ