Χ – EKΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ