Χ – EKΘΕΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ