ΥΠΟΔ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ Ν.4155/2013 Tag

Ν. 4497/2017 Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτωνN.4264/2014 ΑΣΚΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝΥΑ  Α2 -797/2014 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝΥΑ Α2- 718/2014 ΚΑΝΟΝΕΣ...